Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

dominicbutters
dominicbutters
1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viakubik kubik
dominicbutters
3490 dd3d 390
Reposted fromadalineye adalineye viaburnmyshadow burnmyshadow

April 30 2015

dominicbutters
Zbyt wiele krzeseł, a osób za mało Wszyscy wciąż myślą, że nic się nie stało Ślimaki po deszczu- rzec by się chciało, chociaż za oknem ciągle jeszcze biało.
Uszu za mało, a wersów tak wiele mieścić się może w całym moim ciele, które od wewnątrz już grzęźnie w popiele, bo-głucho- z nikim się wierszem nie dzielę.
Luster wokoło! Żadnego odbicia, żadne ze swego nie chce wyjść ukrycia. Zdania roniące się w oczu kącikach stają do walki, tak zwanego życia.
We mnie już samej niewiele jest siebie, szlocham, udając, że będzie jak w niebie. A serce tylko o wodzie i chlebie błądzi po świecie, jak po swym pogrzebie.
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe
dominicbutters
Reposted frommessedup messedup viaMrsEuterpe MrsEuterpe
8759 ff68 390
Reposted fromtwice twice via13-days 13-days
9863 ef9a 390

thelunarchroniclesbooks:

All I can think is how incredibly heavy this must be…

authorkatieolson:

This is probably my favorite thing in the TWU library. #bookdress #twu #library #literature #art #fashion

Reposted fromfleursdemal fleursdemal via13-days 13-days

February 26 2015

0308 7899 390
dominicbutters
dominicbutters
9218 b4f1 390
Reposted fromechium echium viapastelina pastelina
dominicbutters
6760 19e4 390
Reposted fromhormeza hormeza viaMrsEuterpe MrsEuterpe
dominicbutters
dominicbutters
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viacaraseen caraseen
dominicbutters
Wrocław / Breslau - then and now
Reposted frompl pl viatoganja toganja

February 15 2015

dominicbutters

Nigdy więcej nie patrz w oczy nie chcę byś wpadała w ich próżnię
nie ma w nich już krzty tej iskry, która kiedyś w nich się tliła
gdyż mam przekrwione spojówki zapatrzone w szklaną pustkę
którą zaczynam oddychać, która w serce mi się wrzyna
— D. Butters, Królowa Śniegu
dominicbutters
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas 
i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viapastelina pastelina
dominicbutters
6466 2775 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viapastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl