Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

dominicbutters

June 10 2015

dominicbutters
dominicbutters
Rozbolała mnie raz głowa w środku nocy,
a od dawna miewam sny niezwykle dziwne.
Moje oczy już nie tak jak dawniej piwne-
gasną, bo to dusza krzyczy, chcąc pomocy.

Oddawałam się swych słów wersom przemocy,
kreując bajeczki niemal tak naiwne
jak ja sama. Ale drzwi- zamki masywne-
a za nimi nikt nie stoi, nikt nie kroczy.

Na próżno szukałam pasujących kluczy
i na próżno chciałam uciec samotności.
Teraz każdy wiersz mój po świecie się włóczy

jak i my włóczymy się w swej odmienności.
Każde z nas osobno niechaj więc się uczy
trwać w zamkniętej, martwej i głuchej wolności.
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe

June 06 2015

dominicbutters
5406 9da4 390
Reposted fromxhiya xhiya viaslowianecznik slowianecznik
0745 32fe 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaslowianecznik slowianecznik
dominicbutters
2898 5f30 390
Reposted fromidaru idaru viaslowianecznik slowianecznik

May 24 2015

dominicbutters
0776 ef5c 390
Daydreaming♥ | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viavioloncelliste violoncelliste

May 10 2015

dominicbutters
dominicbutters
2031 1591 390
Reposted fromfitspro fitspro via13-days 13-days
7324 f44f 390
Reposted fromcosmostar cosmostar via13-days 13-days
dominicbutters
Reposted fromdanzig danzig via13-days 13-days

May 03 2015

dominicbutters
4972 e2cc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatosiaa tosiaa
dominicbutters
1141 6cba 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaprzedmarancza przedmarancza
dominicbutters
Reposted fromthetemple thetemple
dominicbutters
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viamyteatime myteatime
dominicbutters
Nasze niespotkanie to tylko kwestia wyboru - a my nie wybieramy siebie.
— Nie istnieje brak czasu.
Reposted frommadeliine madeliine viamyteatime myteatime
dominicbutters
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viamyteatime myteatime
dominicbutters
1988 8532 390
Mohammad Zaza
My Plane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl